Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Kết quả điểm xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018

 Chi tiết xem tại đây
 Đơn phúc khảo