Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Thôngbáo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị Đốithoại doanh nghiệp ngày 10/4/2019