Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019

Ngày 12/4/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng Phòng Tư pháp quận, huyện; Trưởng Phòng Pháp chế và cán bộ pháp chế các sở, ngành; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


Theo báo cáo công tác quý I của Sở Tư pháp, công tác tư pháp ở thành phố đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực được giao, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Kết quả công tác tư pháp trên các lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của Ngành Tư pháp. Một số kết quả điển hình như:

-   Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2019 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, triển khai thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; chủ trì thực hiện 21 nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác tư pháp của thành phố năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu và giúp thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội của thành phố; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trình Chủ tịch UBND thành phố 14 đề nghị xây dựng Quyết định; thẩm định 12 dự thảo Quyết định và hướng dẫn các Sở, ban, ngành về trình tự, thủ tục xây dựng, soạn thảo đối với 12 dự thảo Quyết định của UBND thành phố; thường xuyên tham mưu, tư vấn giúp UBND thành phố và hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện giải quyết những vụ việc vướng mắc, đặc biệt đã hướng dẫn giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện về giải phóng mặt bằng các dự án, xử lý vi phạm hành chính ở các lĩnh vực; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV; ký kết Kế hoạch phối hợp với Thành đoàn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2019-2020.


Bên cạnh kết quả đạt được các đại biểu cũng tập trung bàn bạc đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp trên địa bàn thành phố như: Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 còn gặp khó khăn, đặc biệt là việc xây dựng các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Một số sở, ngành cán bộ pháp chế phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, công tác pháp chế được giao cho mỗi đơn vị khác nhau của Sở phụ trách, do đó, công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp khó khăn tại một số sở, ngành, quận, huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở yêu cầu toàn Ngành cần tập trung tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 theo các Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 21 nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố. Đồng thời, cần tăng cường nền nếp kỷ luật, kỷ cương công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Tư pháp thành phố trong thi hành nhiệm vụ theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường thanh tra, kiểm ra việc thực hiện pháp luật chuyên ngành về một số lĩnh vực như công chứng, luật sư, hộ tịch, chứng thực và các công tác khác./.