Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2020
Ngày 17/4/2019 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 918/QĐ-UBND về việc Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019

di-918-QD-UBND.signed.pdf