Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
 Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng

Quy trình cấp phép xây dựng

Quy trình phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3

Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương