Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến 2000 bản)

Công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa", "Làng văn hóa"

Công nhận lần đầu, công nhận lại "Xã, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Đổi giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

Khai báo, thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy