Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019
Kế hoạch thanh tra năm 2019