Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện An Dương


Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018


Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng


Giới thiệu Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018