Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
tải về27 bch0001.signed.pdf