Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2019
tải về27 bch0001.signed.pdf