Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Bộ Thủ tục hành chính năm 2019 do UBND thành phố Hải Phòng công bố

1. Lĩnh vực Công thương
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

3. Lĩnh vực Giao thông vận tải
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

4. Lĩnh vực Lao động, thương binh và Xã hội
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

5. Lĩnh vực Nội vụ
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

6. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

7. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

8. Lĩnh vực Thanh tra
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

9. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

10. Lĩnh vực Tư pháp
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

11. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

12. Lĩnh vực Xây dựng
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

13. Lĩnh vực Y tế
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

14. Lĩnh vực Tài chính
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính