Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây