Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối các cơ quan quản lý kinh tế thành phố năm 2019