Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các hoạt động, các chương trình khoa học và công nghệ năm 2019 (phần chi tập trung qua Sở Khoa học và Công nghệ)

Chi tiết xem tại đây.