Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Nội dung thủ tục hành chính tuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-CT ngày 04/04/2019.
Toàn văn TTHC và Biểu mẫu tải tại đây!