Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết xem tại đây.