Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Chi tiết tại đây.