Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2019
Kế hoạch triển khai tháng hành động Vì trẻ em huyện An Dương năm 2019

Chi tiết tại đây