Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Theo Quyết định số 620/QĐ-CT ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện có 07 thủ tục gồm:

Lĩnh vực Phát triển nông thôn (06 TTHC):

1                                       

Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2                                       

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3                                       

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

4                                       

Đăng ký Hợp tác xã nông nghiệp.

5                                       

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện.

6                                       

Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong thành phố.

Lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (01 TTHC):

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND thành phố phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

* Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp xã có 04 thủ tục gồm:

Lĩnh vực Phát triển nông thôn (02 TTHC)

1                                      

Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

2                                      

Xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (01 TTHC)

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (01 TTHC)

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

Chi tiết trình tự thực hiện theo file đính kèm dưới đây:

di-620-QD-CT.signed.pdf

04.Nội dung TTHC cấp huyện, xã.doc

Danh mục TTHC Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, xã (kèm theo QĐ 620.UBND ngày 25.3.2019).doc
(ĐTTH)