Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018

Chi tiết xem tại đây