Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018

Chi tiết xem tại đây