Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Đồ Sơn

Chi tiết xem tại đây