Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
    Thông báo đăng ký về đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019, cụ thể như sau:
    1. Đối tượng: Cơ sở đào tạo đáp ứng năng lực đào tạo và yêu cầu đặt hàng, cụ thể:
    - Năng lực đào tạo: Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
    - Yêu cầu đặt hàng:
       + Nghề đào tạo: Kỹ thuật chế biến món ăn.
       + Thời gian khóa đào tạo: 03 tháng.
       + Trình độ đào tạo: Sơ cấp.
       + Hình thức đào tạo: Chính quy.
       + Số lớp đào tạo: 03.
       + Số người được hỗ trợ đào tạo: 105 người.
       + Mức hỗ trợ đào tạo: 1.800.000 đồng/người/khóa đào tạo.
       + Đối tượng được hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND, Quyết định số 2172/QĐ-UBND và các quy định hiện hành.
       + Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo: Tối thiểu 80%.
    2. Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất trước ngày 05/6/2019.
    3. Hồ sơ đặt hàng: Theo Hướng dẫn số 2082/HD-SLĐTBXH-GDNN ngày 16/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn (Đính kèm).
    Chi tiết liên hệ: Phòng Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại: 02253 822.843. Email: daynghehaiphong@gmail.com.