Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Lãng

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở tại huyện Tiên Lãng có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có công tác hòa giải ở cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tính đến nay, toàn huyện có 204 tổ hòa giải với 1.298 hòa giải viên. Các hòa giải viên là người có phẩm chất đạo đức, uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân như: Thôn trưởng, Bí thư Chi bộ, thành viên Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Người cao tuổi, …; phần lớn đều đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải.

Nhìn chung, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện cơ bản hoạt động hiệu quả. So với những năm đầu thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, số vụ việc hòa giải tiếp nhận đã giảm xuống, thể hiện tác dụng của công tác hòa giải: góp phần giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư, giảm bớt tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân. Kết quả của công tác hòa giải góp phần nâng cao ý thức, tạo cho người dân thói quen chấp hành pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, cần đánh giá đúng vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở và không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tiếp theo.

 Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau:

1. Tiếp tục phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp về công tác hòa giải nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác hòa giải, từ đó, khuyến khích sử dụng ngày càng nhiều các biện pháp hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

2. Có cơ chế phối hợp rõ ràng, chặt chẽ hơn giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với cơ quan tư pháp trong việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật giao.

3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở. Phân công công chức của Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải theo quy định.

4. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội nghị, các buổi tọa đàm tạo điều kiện để người làm công tác hòa giải được gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác hòa giải. Đổi mới phương pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo hướng tích cực sử dụng phương pháp tập huấn cùng tham gia, chú trọng việc đưa ra tình huống và giải quyết tình huống, khuyến khích đối tượng được tập huấn tham gia tranh luận, giải quyết tình huống; chú trọng hơn việc tập huấn về kỹ năng hòa giải, nắm bắt tâm lý con người, …Nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong công tác hòa giải để các địa phương tham khảo, áp dụng.

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Tiếp tục thực hiện việc biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở địa phương để có nguồn văn bản pháp luật cho các hòa giải viên.

6. Bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là bố trí kinh phí để chi trả thù lao cho hòa giải viên nhằm động viên, khích lệ thực hiện công việc có ý nghĩa này; tăng cường huy động các nguồn lực bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động hòa giải của địa phương./.

(Nga-TP)