Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TẠI

 BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện Thông báo số 419/TB-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện về việc cử công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa và giao chỉ tiêu hồ sơ thực hiện trực tuyến, hồ sơ thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 620/UBND-VP ngày 24/4/2019 của UBND huyện về việc thực hiện quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch trực của công chức các phòng chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện Tiên Lãng như sau:

STT

CÁC LĨNH VỰC

NGÀY TRỰC CỦA CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH

1

Tư pháp-Hộ tịch-Chứng thực

Các ngày làm việc trong tuần

2

Lĩnh vực Đất đai

Các ngày làm việc trong tuần

3

Kế hoạch Đầu tư- Đăng ký kinh doanh, Tài chính

Ngày thứ Ba hàng tuần

4

Lao động Thương binh và Xã hội

Buổi sáng thứ Hai và Ngày thứ Sáu hàng tuần

5

Nội vụ-Thi đua khen thưởng-Tôn giáo

Chiều thứ Hai hàng tuần

6

Cấp phép xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải

Sáng thứ Tư hàng tuần

7

Giáo dục và Đào tạo

Chiều thứ Tư hàng tuần

8

Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Sáng thứ Năm hàng tuần

9

Văn hóa và Gia đình, Thông tin Truyền thông

Chiều thứ Năm hàng tuần

* Ghi chú: Trường hợp công dân đến thực hiện thủ tục hành chính không vào lịch trực của các chuyên viên phụ trách, công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa thông báo cho chuyên viên phụ trách trực tiếp đến Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ.

THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Thời gian còn lại trong ngày làm việc để làm công tác sắp xếp và bàn giao hồ sơ.

ĐTTH.