Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019

Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tiên Lãng

di-955-QD-UBND_phe_duyet_ke_hoach_su_dung_dat_2019.pdf

(ĐTTH)