Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, cấp xã năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 615/QĐ-CT ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có 30 thủ tục, thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp xã có 05 thủ tục hành chính.

Chi tiết trình tự thực hiện theo file dưới đây:
25032019163811_QD 615.pdf

thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen ubnd cap huyen ( 30 thu tuc).pdf

thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen ubnd cap xa ( 5 thu tuc).pdf

                                                    (ĐTTH)