Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Thực hiện nội dung liên quan đến công tác quản lý,

tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức xã

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; 

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; Công văn số 8250/UBND-NC ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã;

Ngày 06/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 686/UBND-NV về việc thực hiện nội dung liên quan đến công tác quản lý, tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức cấp xã, theo đó: Tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã; Đối với chức danh cán bộ, công chức cấp xã, trong trường hợp nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc theo quy định, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã họp thống nhất bố trí cán bộ, công chức thay thế trong số cán bộ, công chức hiện có của đơn vị để đảm bảo số lượng biên chế được giao theo quy định mới (đối với xã loại 1: không quá 23 người; xã loại 2: không quá 21 người; xã loại 3: không quá 19 người). Trong trường hợp xã còn thiếu công chức so với số biên chế được giao, sẽ thực hiện điều động ở những đơn vị dự kiến sắp xếp, sáp nhập đến công tác để đảm bảo số lượng biên chế và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Việc bố trí cán bộ phải được sự thống nhất của Ban Tổ chức Huyện ủy, việc bố trí công chức phải được sự thống nhất của Phòng Nội vụ huyện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định và quy chế quản lý cán bộ, công chức. Trong trường hợp xã thiếu công chức thực hiện nhiệm vụ vì các lý do: nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ không hưởng lương… Chủ tịch UBND xã xem xét, báo cáo Đảng ủy xã, đồng thời có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức khác có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh công chức đó để làm thay cho công chức nghỉ vì các lý do trên.

Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức khẩn trương hoàn thành việc cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý cán bộ MISA theo quy định.

(VT)