Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY,

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019)

Tải về