Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Ngày 18/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 
gồm 37 TTHC , trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố (13 TTHC); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (07 TTHC); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (02 TTHC).

di-925-QD-CT.signed.TTHC lv TC.pdf