Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY,

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019)

Tải về