Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 02/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Chi tiết xem tại đây.