Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Đến nay Sở Du lịch đã triển khai tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực công tác của Sở. Xác định công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng là nội dung xuyên suốt và là trách nhiệm của Chi ủy, Chi bộ, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của Sở. 

Các nội dung thực hiện công tác dân vận được xây dựng cụ thể, công khai phù hợp với lĩnh vực quản lý ngành như: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường đối thoại với nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


Công dân làm thủ tục tại bộ phận "Một cửa" của Sở Du lịch

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc tạo phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức và người lao động trong Sở ngày càng chuyên nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác. Sở tích cực phối hợp với cơ quan của Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn trong thực hiện công tác dân vận đối với lĩnh vực ngành quản lý.

Sở Du lịch đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động các nội dung của phong trào thi đua thông qua các cuộc họp, mạng nội bộ cơ quan; tổ chức quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản của trung ương, của thành phố về công tác dân vận.

Phát huy những kết quả đạt được từ việc tham gia mô hình dân vận khéo, năm 2019, Sở Du lịch đã đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo “ Khéo - trong vận động thực hiện tốt cải cách hành chính”. Từ mô hình đã đăng ký, Sở Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tập trung những điểm “Khéo”:

- Quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc được niêm yết công khai, minh bạch. Đăng ký xây dựng dịch vụ công mức độ 4.

- Thái độ phục vụ nhân dân hòa nhã, niềm nở, nhiệt tình.

- “Dân vận khéo” trong vận động thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện phương châm “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”; trong xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Công tác tiếp nhận và trả kết quả đối với các tổ chức công dân ở  cơ quan được thực hiện nghiêm túc, các cán bộ, công chức luôn tận tình  hướng dẫn, giải thích, rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, không hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ

- Khéo trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo". Tăng cường công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo". Nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào.

                                                                                             Nguyễn Ninh