Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Báo cáo thực hiện kiểm điểm theo Thông báo số 559/TB-KQKT ngày 09/11/2018 của Kiểm toán nhà nước khu vực VI