Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Sở Văn hóa và Thể thao