Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Quyết định số 45 ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.pdf