Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn hóa - gia đình, thể dục thể thao quý I/2019. Nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành trong quý II/2019