Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao