Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019