Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019