Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa