Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015