Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015