Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Thông báo Kếtluận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoạidoanh nghiệp ngày 10/6/2019