Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Kế hoạch Thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện An Dương

Tải về