Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020
Chỉ thị Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn huyện

Tải về