Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Hưng Đạo khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)


Ngày 21/6/2019, HĐND phường Hưng Đạo tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự lễ khai mạc có các đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường: đ/c Trịnh Văn Tụy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; đ/c Vũ Bình Dương – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đ/c Phạm Văn Minh – Trưởng phòng Lao động TB&XH quận; đ/c Đỗ Bích Vân – Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận; lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường, đại biểu HĐND phường.


Chủ tọa kỳ họpCác đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự kỳ họp


6 tháng đầu năm 2019, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tố chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực, tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa vụ chiêm đạt 61,5 tạ/ha; công tác cấp GCNQSD đất được tăng cường, tiến hành đo đạc, lập hồ sơ đề nghị quận cấp được 60 giấy chứng nhận lần đầu; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100% kế hoạch. Thu hoa lợi công sản và thu khác đạt 67% kế hoạch. Công tác VH-XH được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo, người hưởng bảo trợ xã hội trong dịp lễ, tết; công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên .địa bàn được thực hiện theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân năm 2019; công tác ANCT, TTATXH được đảm bảo và giữ vững. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; nội quy, quy chế làm việc của ỤBND phường .

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường đã triển khai, thực hiện cơ bản các nội dung, chương trình giám sát theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018 của HĐND phường; xây dựng chương trình hoạt động công tác năm 2019; kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2019 (có Kế hoạch giám sát riêng của từng ban HĐND). Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, việc bố trí thời gian, nội dung giám sát được đầu tư, nghiên cứu kỹ từ khâu xây dựng kế hoạch đến việc hướng dẫn đề cương các nội dung báo cáo, từng nội dung giám sát được tập trung sâu, có trọng tâm, trọng điểm, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, chịu sự giám sát. Sau hoạt động giám sát đều có các thông báo kết luận, chỉ ra các hạn chế thiếu sót. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động giám sát được quan tâm chú trọng hơn. Các kiến nghị của nhân dân được TTHĐND, các Ban HĐND đôn đốc UBND phường và các cơ quan đon vị, liên quan tố chức thực hiện và báo cáo kết quả từng nội dung đã được giải quyết để theo dõi và trả lời cho cử tri.

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường nghe: báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển KT-VHXH; QP - AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND phường; kết quả hoạt động của TTHĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của TTHĐND; thực hiện thu chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách phường năm 2018; công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBMTTQVN phường; kết quả hoạt động và kết quả thẩm tra của Ban KTXH HĐND, Ban Pháp chế HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019. Nghe các tờ trình: chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020; nhiệm vụ phát triển KT-VHXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách phường năm 2018; đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết theo quy định./.

                                       Quốc Vũ