Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019
  

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO giúp tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính cũng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình, đồng thời tạo ra hệ thống các quy trình phục vụ cho việc giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ giúp việc truy cập và sử dụng thuận tiện, nhanh chóng, khắc phục những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc…từng bước tạo được lòng tin của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, nâng hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước.


Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ cho công dân

Nhận thức rõ vai trò của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như  một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, Sở Du lịch đã xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 25 thủ tục hành chính và 6 quy trình nội bộ.

Sở đã thực hiện: Áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình theo Hệ thống quản lý chất lượng do người đứng đầu quyết định ban hành; Công bố lại (khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng) việc áp dụng hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; có niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở thuộc hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố; Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét cải tiến tối thiểu một năm một lần để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế của Sở.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại Sở Du lịch đã đem lại những hiệu quả khả quan, giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp cho lãnh đạo Sở và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình và giúp Sở rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong cơ quan.

                                                                                               NN