Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

HĐND phường Anh Dũng khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)


Sáng ngày 24/6/2019, HĐND phường Anh Dũng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự lễ khai mạc có các đồng chí TTHĐND quận; lãnh đạo các ban HĐND quận; các đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường; đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Anh Dũng khóa XIX tiến hành các nội dung, nghe: Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tờ trình về ban hành Nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, QP – AN 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2018. Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2018. Báo cáo của TTHĐND phường về thực hiện nhiệm vụ công tác của TTHĐND phường 6 thán đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường khóa XIX. Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường. Thông báo của MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, TTXD, trật tự đường hè và môi trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo về tình hình ANCT, TTATXH 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND phường. Báo cáo thẩm tra của Ban KT – XH, Ban Pháp chế HĐND phường trình tại kỳ họp. Kỳ họp dành thời gian để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường và thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND phường; tiến hành biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, KT-XH phường đã đạt được những kết quả tích cực; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đô thị được tăng cường và thực hiện có hiệu quả; công tác cấp quyền sử dụng đất ở cho nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực VH-XH được triển khai toàn diện, đầy đủ; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trong dịp lễ, tết; công tác y tế dự phòng thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, VSATTP; tích cực tuyên truyền thực hiện chính sách về DS-KHHGĐ; chất lượng công tác giáo dục, đào tạo ngày được nâng cao, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của ngành giáo dục, cở sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác QPAN được tăng cường, đảm bảo ổn định ANCT, TTATXH; thực hiện tốt công tác giao quân nhập ngũ đợt 1 năm 2019; hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự địa phương theo kế hoạch. Công tác CCHC thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc các dịp nghỉ lễ, tết; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về CBCC và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết, hòa giải tốt các đơn thư tranh chấp dân sự theo thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 TTHĐND phường tích cực thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định, nhất là công tác chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp của HĐND, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động giám sát, phân công, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; Phối hợp chặt chẽ cùng UBND - UBMTTQ phường tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; tiếp dân định kỳ hàng tháng; đôn đốc chuẩn bị các văn bản, báo cáo trình kỳ họp; nghiên cứu từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND. Hoạt động của Thường trực HĐND phường luôn luôn gắn liền với hoạt động của cấp uỷ, và phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ phường, các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm ANQP ở địa phương 6 tháng đầu năm 2019./.

          Quốc Vũ