Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Phương án nhập xã Tiên Tiến và xã Quyết Tiến tải tại đây Phuong an 01 full.signed.pdf