Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga: Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, hòa giải