Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga: Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, hòa giải