Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.2015.pdf

Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND quận Kiến An.pdf

Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.2015.pdf

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.rar

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.rar

LĨNH VỰC NỘI VỤ.rar

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.rar

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG.zip

LĨNH VỰC THANH TRA.rar

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG.rar

LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI.rar

- LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.rar

- LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.rar

- LĨNH VỰC TƯ PHÁP.rar