Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân về quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2020 huyện Cát Hải

Tải tài liệu:

BC-247-UBND